Wil de EU gelijk door naar 6G?

6G

EU brengt 6G toekomst in kaart in een ambitieus industrieel plan

Wil de EU gelijk door naar 6G? De Europese Commissie heeft een reeks uitgebreide plannen opgesteld om een revolutie in de industriële sector van het blok teweeg te brengen. Hierin is grote belangstelling voor de ontwikkeling van sleuteltechnologieën met “strategisch belang”, waaronder maatregelen om “verder te gaan dan 5G” en “naar 6G toe”.

In een document dat is uitgelekt naar EURACTIV, getiteld “Building block for a comprehensive industrial strategy”, worden verschillende belangrijke gebieden geschetst voor de duurzame ontwikkeling van de industrie in de EU, terwijl ook het concurrentievermogen en de innovatie worden beschermd.

Op weg naar 6G

Met betrekking tot de volgende generatie mobiele technologieën wordt in het document verwezen naar een “strategisch Europees partnerschap” voor onderzoek en innovatie op het gebied van “slimme netwerken en diensten die verder gaan dan 5G, tegen 6G”, waarbij de lidstaten betrokken zijn om hun “Europees leiderschap op het gebied van netwerktechnologieën” te versterken.

Ondertussen zullen nieuwe normen worden ingevoerd voor technologieën zoals het “internet van de dingen, robotica, nanotechnologieën, micro-elektronica, 5G, high-performance computing, quantum computing, en kritieke digitale en data cloud infrastructuur”.

Wet op de digitale dienstverlening en 6G

Met betrekking tot de komende EU-wetgeving inzake digitale diensten, de ambitieuze plannen van het blok om het online-ecosysteem te reguleren, worden in het document gebieden genoemd waarop waarschijnlijk actie zal worden ondernomen, waaronder de verspreiding van illegale inhoud, het gebrek aan transparantie bij onlinereclame en de versterking van het toezicht op de regelgeving op een doeltreffende, maar “internemarktvriendelijke” manier.

Kunstmatige intelligentie

In het document wordt ook het onlangs gelekte whitepaper over kunstmatige intelligentie aangehaald, waarin staat dat gegevens een waardevolle hulpbron zullen zijn in de toekomstige AI-strategie van de EU.

“Het toenemende belang van de gegevenseconomie (met inbegrip van de eigendom van gegevens) vereist het opzetten van een passend wettelijk kader, dat het delen van niet-persoonlijke gegevens (met bescherming voor commercieel gevoelige gegevens) aanmoedigt en vergemakkelijkt, met volledige inachtneming van de gegevensbeschermingsnormen”, zo schrijft het document.

“De beschikbaarheid van gegevens is een voorwaarde voor een brede toepassing van digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, 6G en blokkades. Meer in het algemeen zal in het kader van de AI-strategie van de EU “een regelgevend kader” worden ingevoerd dat vragen over aansprakelijkheid, verantwoordingsplicht, transparantie en veiligheid omvat, op een flexibele manier die “in staat is om in te spelen op toekomstige opkomende technologieën”.

Douane-unie bescherming en verbetering

De blauwdruk van de Commissie belooft ook wetgeving “ter ondersteuning van volledig digitale processen aan de grens en nauwere samenwerking tussen de douane en andere regelgevende instanties om de handel te vergemakkelijken en tegelijkertijd de bescherming van de Unie te verbeteren”.

Dat zou de Britse regering van Boris Johnson er, laattijdig, toe kunnen aanzetten te geloven dat zogenaamde “alternatieve regelingen” kunnen worden gebruikt om een harde grens tussen Noord-Ierland en de Republiek te vermijden.

Zorgen voor een gelijk speelveld voor investeringen in 6G

In het document wordt vermeld dat de EU zal werken aan het egaliseren van het mondiale speelveld door concurrentievervalsing door derde landen en hun bedrijven aan te pakken en het “juiste evenwicht tussen bescherming en openheid” te vinden.

De EU zal de wederkerigheid van de markttoegang voor EU-bedrijven waarborgen door middel van handels- en investeringsovereenkomsten, aldus het document. “Het internationale aanbestedingsinstrument zal de EU in staat stellen een hefboomeffect teweeg te brengen in de onderhandelingen over de openstelling van de aanbestedingsmarkten van derde landen”.

Wat de gelijke concurrentievoorwaarden op de interne markt betreft, zal de EU volgens de Commissie zo nodig nieuwe instrumenten in het leven roepen en “handelsbeschermingsmechanismen krachtig gebruiken”.

Met name de uitvoerende macht van de EU neemt een instrument voor buitenlandse subsidies in het leven dat “de verstorende effecten van overheidssubsidies van buiten de EU aanpakt”. Ook wordt voorgesteld aanbestedingen in het kader van door de EU gefinancierde 6G projecten te beperken tot inschrijvers uit derde landen met een wederzijds niveau van markttoegang en het effect van buitenlandse subsidies bij openbare aanbestedingen aan te pakken.

Koppeling van defensie- en ruimtevaartbeleid

In het ontwerpdocument worden de beleidsmakers ook opgeroepen om de koppeling tussen het defensie- en het ruimtevaartbeleid van de EU te verbeteren.

“Ruimtevaart en defensietechnologieën hangen met elkaar samen. De defensie-industrie is afhankelijk van diensten die in de ruimte worden geleverd, zoals wereldwijde plaatsbepaling, satellietcommunicatie of aardobservatie.

“De actoren in de ruimtevaartindustrie zijn ook leveranciers van defensietechnologie en -capaciteiten en hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken […] zij hebben overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling nodig om hun deskundigheid en industriële capaciteiten, met name op het gebied van kritieke technologieën, op peil te houden”, zo luidt het document.

In het document wordt er ook voor gewaarschuwd dat beide industrieën te maken hebben met toenemende wereldwijde concurrentie op het gebied van AI en Internet of Things.

“Door in EU-programma’s te streven naar synergieën en kruisbestuiving tussen ruimtevaart en defensie moet de EU doeltreffender gebruik maken van middelen en technologieën en schaalvoordelen creëren”.

Farmaceutische strategie en ruimte voor gezondheidsgegevens

Wat de gezondheid betreft, wedt de Commissie op twee belangrijke drijfveren voor een bredere acceptatie van innovatieve producten en digitale gezondheidsdiensten: een nieuwe farmaceutische strategie van de EU en de oprichting van een Europese gemeenschappelijke ruimte voor gezondheidsgegevens.

De focus van de nieuwe strategie zou liggen op het vinden van het juiste evenwicht tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid en de noodzaak om de continuïteit van de voorziening te waarborgen, die allemaal al in de top van de missiebrief van commissaris voor Gezondheidszorg Stella Kyriakides werden genoemd.

De verplichtingen voor het op de markt brengen en de continue levering van producten zullen worden herzien om tekorten en onvervulde medische behoeften aan te pakken, evenals het systeem van stimulansen ter ondersteuning van behoeftegestuurde innovatie voor patiënten en eerlijke wedstrijden, onder meer voor generieke geneesmiddelen.

De toegang tot en de betaalbaarheid van geneesmiddelen om aan de behoeften van Europa te voldoen, mogen echter geen invloed hebben op de status van de Europese farmaceutische industrie als wereldleider op het gebied van innovatie, terwijl financiële en andere instrumenten zullen worden ingezet om de productiecapaciteit van de EU te versterken.

Meer omstreden is de verwijzing naar de Europese gemeenschappelijke ruimte voor gezondheidsgegevens vanwege de gevolgen voor de privacy, aangezien deze ook betrekking zal hebben op gedragscodes voor secundair gebruik van gegevens in de gezondheidszorg en de toegang van personen tot hun gezondheidsgegevens.

Op de radar van de Commissie staat ook de steun voor de ontwikkeling van slimme gezondheidsproducten, waarbij het testen van kosteneffectieve innovatie in de gezondheidszorg wordt ondersteund, maar ook de opleiding van mensen die in de gezondheidszorg werken.

De rol van de industrie op het gebied van klimaat en vervoer

De Commissie benadrukt dat de strategie “een van de belangrijkste drijfveren zal zijn om bij te dragen aan de doelstelling van een klimaatneutrale economie tegen 2050”, waarmee de meeste lidstaten in december hebben ingestemd.

Hoge ambtenaren van het vorige EU-uitvoerend orgaan, dat de werkzaamheden in verband met de nieuwe strategie heeft aangevat, hebben aan EURACTIV uiteengezet dat de klimaatstrategie in wezen niet zal werken zonder een adequaat industrieel equivalent.

De Commissie is van plan om met het oog daarop de termijnverlenging uit te breiden tot moeilijk te ontkurken gebieden, waarbij zij aangeeft dat zij voornemens is “doorbraaktechnologieën voor schoon staal te ontwikkelen en te demonstreren” door middel van publiek-private partnerschappen.

Ook de waterstoftechnologie zal een impuls krijgen door middel van wat de Commissie “een alliantie” met de lidstaten en de industrie” noemt. EU-klimaatbaas Frans Timmermans zei onlangs dat hij een “spilfunctie” ziet voor de schone brandstof in de groene inspanningen van Europa.

De strategie noemt ook de zogenaamde Important Projects of Common European Interest (IPCEI) als een mogelijk vehikel voor investeringen in waterstof. Frankrijk heeft onlangs het groene licht gekregen voor een multi-miljard euro batterij IPCEI, wat betekent dat de strengste regels voor staatssteun niet van toepassing zullen zijn.

Zoals verwacht is er een nieuw circulair economieplan in de maak, met inbegrip van een mogelijke herziening van het eco-design en de energie-etikettering. Ook staat er een herziening van de verouderde batterijenrichtlijn op stapel.

Wat het vervoersbeleid betreft, bevestigt het ontwerpplan de toezegging van von der Leyen om een strategie voor duurzame en slimme mobiliteit zoals 6G aan te nemen, die volgens de bronnen van de Commissie later dit jaar klaar zal zijn.

Maar het lijkt er ook op dat het nieuwe EU-uitvoerend orgaan zijn inspanningen ter bevordering van WiFi in de sector van de aangesloten auto’s zal terugschroeven, aangezien uit de strategie blijkt dat het “de inspanningen voor de aanleg van 5G-mobiliteitsinfrastructuur zal opvoeren”.

Lees ook:
Kunstmatige intelligentie en 5G bepalen de toekomst van innovatie
Camps: “Onze economie vraagt meer Europese ambitie”

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Procesindustrie - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.