EU-doelen uitstoot luchtverontreiniging 2030 haalbaar

Uitstoot luchtverontreiniging

De uitstoot luchtverontreiniging is gedaald in de periode 2005-2018 en zal verder dalen tot 2030. Naar verwachting worden nagenoeg alle EU emissiedoelen voor 2020 en 2030 gehaald. Voor ammoniak is het doelbereik voor 2030 nog onzeker; de geraamde emissie in 2030 ligt rond het doel voor dat jaar.

Het tempo waarin de uitstoot van andere luchtverontreinigende stoffen daalt neemt wel aanzienlijk af in de ramingsperiode 2018-2030, hoofdzakelijk door een dalende meeropbrengst van technologische vervolgstappen voor emissiereductie.

Rapport schetst de geraamde ontwikkeling in uitstoot tot 2030

Dit concluderen het PBL, RIVM en TNO in de Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen. Dit rapport is een nevenpublicatie bij de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (KEV) en geeft een overzicht van het verwachte bereik van de EU-emissiereductiedoelen.

Het rapport maakt ramingen van de emissies van stikstofoxiden, ammoniak, fijn stof (PM2,5), zwaveldioxide en niet-methaan vluchtige organische stoffen. Voor de raming waren de emissiestatistiek voor historische jaren en het vastgestelde en voorgenomen beleid op 1 mei 2020 het uitgangspunt. Dat wil zeggen: beleid dat voldoende concreet én officieel bekendgemaakt is, al dan niet parlementair goedgekeurd. TNO heeft bijgedragen aan dit rapport met kennis over de emissies van stikstofoxiden en zwaveldioxide.

Doelen binnen bereik, alleen doelbereik ammoniak in 2030 is nog onzeker

In de EU zijn reductiedoelen afgesproken voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen die gelden vanaf 2020 tot en met 2029 en vanaf 2030 en verder. De doelen die gelden vanaf 2020 worden voor alle stoffen voor de periode 2020 tot en met 2029 waarschijnlijk gehaald.

De doelen vanaf 2030 zijn strenger. Het reductiedoel voor ammoniak voor 2030 is 21 procent ten opzichte van 2005, overeenkomend met een emissieplafond van 121 kiloton.

De voor 2030 geraamde emissie van 120 kiloton (112-124) ligt daarmee rond het doel voor 2030. Of het doel voor 2030 voor ammoniak wordt bereikt is daarmee nog onzeker; bij tegenvallende ontwikkelingen zou de uitstoot in 2030 boven de doelstelling uit kunnen komen. Emissiedoelen voor 2030 voor overige stoffen worden naar verwachting gehaald.

Emissiereductie van ammoniak tot 2030 heeft lager tempo dan dat van stikstofoxiden

Stikstofneerslag op Nederlandse natuur wordt veroorzaakt door de uitstoot van zowel ammoniak als stikstofoxiden. Emissiereducties van beide stoffen dragen bij aan de oplossing van het stikstofprobleem in Nederland. Tussen 2005 en 2018 is de landelijke uitstoot van stikstofoxiden (vooral veroorzaakt door mobiliteit) procentueel bijna driemaal zo snel gedaald als die van ammoniak (vooral veroorzaakt door de landbouw, en dan met name de rundveehouderij).

Dit verschil in tempo van emissiereductie blijft zichtbaar in de periode 2018 tot 2030. Hierbij tekenen we aan dat het voorgenomen stikstofbeleid, vooral bij de landbouw en de industrie, dat op 1 mei 2020 nog niet concreet genoeg was om door te rekenen, een versnelling in het tempo van emissiereductie van met name ammoniak tot gevolg kan hebben.

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Algemeen - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.