Procesautomatisering: de sleutel tot efficiëntie

Procesautomatisering is een belangrijk aspect van de hedendaagse industriële processen. Het is de technologie die wordt gebruikt om productieprocessen te automatiseren, te monitoren en te controleren. Met proces automatisering kunnen bedrijven efficiënter werken, de kwaliteit van producten verbeteren, kosten besparen en risico’s verminderen. Dit artikel gaat over procesautomatisering en hoe het bedrijven kan helpen om hun processen te verbeteren.

Proces automatisering omvat een breed scala aan technologieën. Al deze technologieën werken samen om bedrijfsprocessen te automatiseren en te beheersen. Denk hierbij aan:

Al deze technologieën werken samen om bedrijfsprocessen te automatiseren en te beheersen.

Een groot voordeel van procesautomatisering is het realtime monitoren en beheersen van processen. Daardoor kunnen bedrijven snel reageren op veranderingen en deze corrigeren om problemen en defecten te voorkomen. Realtime gegevens verzamelen helpt bedrijven om proactieve beslissingen te nemen en productiviteit en efficiëntie te verbeteren.

Proces automatisering helpt bedrijven om processen te verbeteren. Het helpt ook om de productiviteit te verhogen. Daarnaast verbetert het de kwaliteit en helpt dit ook om kosten te besparen. Tot slot helpt het om risico’s te verminderen. Door technologische ontwikkelingen in procesautomatisering krijgen bedrijven in de toekomst meer voordelen.

Procesautomatisering Proces automatisering
Illustratie: FESTO

Geschiedenis

De geschiedenis van procesautomatisering gaat terug tot de jaren 30 van de vorige eeuw. Destijds zagen bedrijven de noodzaak in om productieprocessen te automatiseren. Hiermee werd de efficiëntie verbeterd en de kwaliteit verhoogd. In die tijd werd automatisering voornamelijk uitgevoerd met behulp van mechanische apparatuur, pneumatische systemen en elektrische circuits.

In de jaren 50 en 60 ontstonden elektronica en computers, wat leidde tot geavanceerde procesbesturingssystemen. Deze systemen maakten complexe processen makkelijker en preciezer door automatisering, wat de productie efficiënter maakte. In de jaren 70 en 80 werden de systemen beter met digitale technologieën en software. Dit zorgde voor systemen die data verzamelen, analyseren en gebruiken om processen te verbeteren.

In de jaren 90 werden automatiseringssystemen verbeterd met netwerktechnologieën en communicatieprotocollen, waardoor gegevens werden uitgewisseld en gecoördineerd.

Toepassingen procesautomatisering

Proces automatisering is een belangrijk onderdeel van diverse industrieën. Het wordt vooral gebruikt in de procesindustrie. Het doel is om productieprocessen efficiënt en constant te automatiseren en controleren. Dit wordt gedaan om goede kwaliteit te waarborgen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van industrieën waar procesautomatisering wordt toegepast.

Chemische industrie

In de chemische industrie wordt procesautomatisering toegepast om chemische reacties te monitoren en te controleren. Dit gebeurt bij het maken van plastics, waarbij aardolie en aardgas worden omgezet in kunststoffen. Processen zoals destillatie en reactiecontrole worden volledig geautomatiseerd.

Voedingsmiddelenindustrie

Proces automatisering in de voedingsmiddelenindustrie wordt toegepast om productieprocessen te automatiseren en te controleren. Dit gebeurt bij het maken van frisdrank, waarbij ingrediënten precies gemengd en gedoseerd moeten worden. Bij het maken van chocolade wordt procesautomatisering gebruikt voor een constante temperatuur en verwerking.

Farmaceutische industrie

In de farmaceutische industrie wordt automatisering gebruikt om medicijn- en vaccinproductie te automatiseren en controleren. Het proces moet precies en steriel zijn om de kwaliteit van het product te waarborgen.

Energie-industrie

De energie-industrie past procesautomatisering toe om energieproductie te optimaliseren en te controleren. Bij de productie van energie uit fossiele brandstoffen gebruiken ze ook proces automatisering. Ook bij windenergie wordt procesautomatisering ingezet. Het doel hiervan is om de productie efficiënt te laten verlopen.

Waterbehandelingsindustrie

In de waterbehandelingsindustrie wordt procesautomatisering ingezet om waterbehandelingsprocessen te optimaliseren en te controleren. Hierbij worden bijvoorbeeld zuiveringsprocessen geautomatiseerd en gecontroleerd om de waterkwaliteit te garanderen.

Normen procesautomatisering

In de procesindustrie moeten we aan verschillende normen en regels voldoen. Dit is om de veiligheid en kwaliteit van het proces en het eindproduct te garanderen. Enkele belangrijke normeringen en regelgevingen zijn:

ISO-normen: De International Organization for Standardization heeft verschillende normen ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem), ISO 14001 (milieumanagementsysteem) en ISO 45001 (arbeidsveiligheid en -gezondheid).

ATEX-richtlijnen: Deze regels verminderen het risico op explosies in omgevingen met explosieve atmosferen.

PED-richtlijn: Veiligheidsregels voor drukapparatuur, zoals ketels, tanks en pijpleidingen.

GMP-richtlijnen zijn regels voor goede productie van medicijnen. Ze zorgen ervoor dat medicijnen veilig en effectief zijn.

HACCP is een systeem om gevaren in voedselproductie te identificeren en te beheersen.

NEN-normen: Specifieke normen voor in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn deNEN-EN 1090 (CE-markering van staalconstructies) en NEN-ISO 14001 (milieumanagementsysteem).

Procesindustrieën kunnen veiligheid en kwaliteit waarborgen door te voldoen aan normen en regels. Tegelijkertijd kunnen ze ook aan wetgeving voldoen.

Voordelen procesautomatisering

Proces automatisering is een technologie die de manier waarop bedrijven werken kan veranderen. Het automatiseren van bedrijfsprocessen kan veel voordelen bieden, waaronder efficiëntie, verminderde fouten, betere communicatie en kostenbesparingen.

Een van de belangrijkste voordelen van procesautomatisering is de verhoogde efficiëntie. Bedrijven kunnen processen verbeteren en tijd besparen door handmatige taken te automatiseren. Dit kan resulteren in een snellere doorlooptijd van taken en een verhoogde productiviteit.

Een ander voordeel van proces automatisering is het verminderen van fouten. Menselijke fouten zijn onvermijdelijk, maar automatisering kan de kans op fouten drastisch verminderen. Machines werken consistent volgens de ingestelde procedures en verkleinen zo de kans op menselijke fouten.

Het derde voordeel van procesautomatisering is verbeterde communicatie. Automatisering kan de communicatie tussen verschillende afdelingen binnen een bedrijf verbeteren. Hierdoor wordt het proces inzichtelijk voor alle betrokkenen. Dit kan leiden tot betere samenwerking tussen afdelingen en een verbeterde communicatie tussen teams.

Proces automatisering kan ook kostenbesparend zijn. Het automatiseren van processen kan de behoefte aan menselijke arbeid verminderen. Dit kan resulteren in een besparing op loonkosten. Daarnaast kunnen geautomatiseerde processen de tijd die nodig is om taken uit te voeren verminderen. Hierdoor kunnen bedrijven efficiënter werken en kosten besparen.

Naast alle bovengenoemde voordelen kan procesautomatisering bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van het werk. Door repetitieve taken te automatiseren, kunnen medewerkers zich concentreren op taken die meer voldoening geven. Dit kan leiden tot een verhoogde betrokkenheid van medewerkers en een betere kwaliteit van het werk.

Deze voordelen omvatten verhoogde efficiëntie, verminderde fouten, verbeterde communicatie, kostenbesparingen en een verbeterde kwaliteit van het werk. Bedrijven moeten nadenken over proces automatisering en manieren vinden om deze technologie in hun bedrijf te gebruiken.

Nadelen

Procesautomatisering is een belangrijk onderdeel geworden van moderne bedrijfsvoering. Het biedt vele voordelen, zoals verhoogde efficiëntie, verminderde fouten en betere communicatie. Echter, naast deze voordelen zijn er ook nadelen verbonden aan proces automatisering.

Een veelgehoord nadeel is dat procesautomatisering bijvoorbeeld kan leiden tot een gebrek aan flexibiliteit. Dit gebeurt omdat de geautomatiseerde processen niet snel kunnen worden aangepast en alleen specifieke taken kunnen uitvoeren. Hierdoor kan het voor bedrijven moeilijk zijn om snel te reageren op veranderende omstandigheden en marktbehoeften. Het kan leiden tot vervreemding bij medewerkers. Dit komt doordat ze minder betrokken zijn en minder kans hebben om creatieve oplossingen te bedenken.

Een ander nadeel is dat procesautomatisering kan zorgen voor een vermindering van de kwaliteit van het werk. Doordat machines het werk doen, is er minder aandacht voor de kwaliteit. Machines kunnen menselijk oordeelsvermogen/intuïtie niet altijd vervangen.

Proces automatisering kan leiden tot een toename van de kosten. Automatisering kost veel geld en het onderhoud en upgraden van systemen is ook duur. Daarnaast kan het trainen van medewerkers om met de geautomatiseerde systemen te werken een extra kostenpost zijn.

Ten slotte kan procesautomatisering leiden tot een verlies van banen. Als machines taken van mensen overnemen, is er minder werk voor mensen nodig. Dit kan een probleem zijn in sectoren waar al weinig banen zijn, zoals de maakindustrie.

De trends binnen de procesautomatisering zijn voortdurend in beweging en veranderen met de tijd.

Digitalisering en automatisering

Een belangrijke trend binnen de procesindustrie is de digitalisering en automatisering van processen. Meer processen worden geautomatiseerd met slimme sensoren, data-analyse en kunstmatige intelligentie. Zij optimaliseren en verbeteren deze processen. Dit zorgt voor efficiëntere processen en een hogere productiviteit.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema binnen de procesindustrie. Er wordt meer geïnvesteerd in duurzame productie en technologieën om schadelijke stoffen te verminderen. Dit heeft niet alleen voordelen voor het milieu, maar ook voor de kostenbesparing van bedrijven.

Circulaire economie

De circulaire economie is een belangrijke trend binnen de procesindustrie. Doel: minder afval en meer hergebruik van grondstoffen en materialen. Dit kan bijvoorbeeld door het recyclen van afvalstoffen en het opnieuw gebruiken van producten en materialen.

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk aspect binnen de procesindustrie. Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van het belang van veilige werkomstandigheden. Daarom investeren zij in veiligheidsmaatregelen. Hierdoor voorkomt men ongelukken en incidenten.

Flexibiliteit

De marktvraag binnen de procesautomatisering is voortdurend aan verandering onderhevig. Om hierop te kunnen inspelen is flexibiliteit een belangrijke trend binnen de procesindustrie. Dit betekent dat bedrijven snel kunnen schakelen en hun processen kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en marktvraag.

De trends in de proces automatisering zijn voortdurend in beweging. Bedrijven moeten inspelen op trends. Ze moeten investeren in technologieën en duurzame productiemethoden. Dit is nodig om zich te onderscheiden en hun positie te behouden.

Verenigingen

Er zijn verschillende verenigingen en organisaties die zich richten op de procesindustrie en de ontwikkeling van procesautomatisering. Hieronder volgen een aantal belangrijke verenigingen:

  • FHI – Federatie van Technologiebranches is een federatie van technologiebranches en behartigt de belangen van verschillende bedrijven. Deze zijn actief zijn in de proces automatisering, laboratorium technologie, industriële elektronica en medische technologie. FHI organiseert verschillende evenementen en beurzen gericht op deze branches.
  • NAP – Netherlands Automation Platform is een platform dat zich richt op de ontwikkeling van procesautomatisering in Nederland. Het platform verbindt professionals uit verschillende industrieën om kennis te delen en samen te werken.
  • ISA is een internationale organisatie die zich bezighoudt met automatiseringssystemen in verschillende industrieën. Zoals de procesindustrie. De organisatie geeft trainingen en certificaten voor proces automatisering. Deze trainingen zijn bedoeld voor professionals. Het doel van de trainingen is om hen op te leiden en te certificeren.
  • De Machevo & Bulk Vereniging is een branchevereniging. Ze vertegenwoordigt producenten en leveranciers. Deze producenten en leveranciers zijn actief in verschillende industrieën. De vereniging richt zich op procesinstallaties, procesengineering, procesautomatisering en procesapparatuur.

Vakbeurzen en congressen met proces automatisering

Er zijn verschillende vakbeurzen en congressen met een focus op procesautomatisering in Nederland, België en Duitsland. Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke evenementen:

Nederland:

België:

  • Maintenance: deze beurs richt zich op onderhoud in de procesindustrie en andere sectoren.
  • Solids: hier staat de verwerking en transport van poeders, granulaten en bulkgoederen centraal.

Duitsland:

  • ACHEMA: dit is een van de grootste internationale beurzen op het gebied van de procesindustrie, met de nadruk op chemische technologie, farmaceutische productie en laboratoriumapparatuur.
  • Hannover Messe: dit is een technologiebeurs waarop ook de procesindustrie vertegenwoordigd is.
  • Powtech: hier staan poeders, granulaten en bulkgoederen centraal en wordt er ingegaan op de nieuwste technologieën op het gebied van procesapparatuur en -installaties.

Naast deze evenementen zijn er nog tal van andere vakbeurzen en congressen die zich richten op de procesindustrie. Bij het bezoeken van deze evenementen kunnen professionals in de procesindustrie in contact komen met exposanten en experts uit de industrie, en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en trends in hun vakgebied.

FAQ procesautomatisering

Wat is procesautomatisering?

Procesautomatisering automatiseert, monitort en controleert productieprocessen.

Procesautomatisering toepassingen

Industrieën zoals de (petro)chemie, voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische industrie, energie en waterbehandeling passen procesautomatisering toe.

Procesautomatisering en vakbeurzen

World of Technology and Science (WoTS), Pumps & Valves, ACHEMA, Hannover Messe en het Productie en Proces Automatisering event (PPA).

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.