ATEX – explosieveligheid in de procesindustrie

ATEX (Atmosphères Explosibles) is een Europese richtlijn die betrekking heeft op de bescherming van werknemers tegen explosieve atmosferen. Het doel is de veiligheid en gezondheid te waarborgen van werknemers in omgevingen met gevaarlijke stoffen die explosies of branden kunnen veroorzaken.

De verbinding tussen het beeldscherm in de controlekamer en het veld bestaat meestal uit een ingewikkelde structuur van kabels, junction boxen, schakelaars en verdeelkasten. Hiermee meet en regelt u het proces, stuurt u machines aan of uit, en regelt u de stand van kleppen. U staat er waarschijnlijk niet altijd bij stil, maar al die meet en regelapparatuur kan zich in een zone bevinden die geclassificeerd is als Ex of explosiegevaarlijk.

Engineers ATEX
Illustratie: Corepics VOF / Shutterstock.com

ATEX 114 en ATEX 153

Explosieveiligheid zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Immers, in een fractie van een seconde kan uw wereld, en wellicht die van vele anderen, er heel anders uitzien. Niets is zo verwoestend als een gasof stofwolk die ongecontroleerd tot ontbranding komt. Ontploffingen kunnen zich overal voordoen, ook daar waar geen ‘open’ vuur is. Vonken, hete oppervlakken, statische elektriciteit en handgereedschap hebben al veel te vaak als ontstekingsbron gediend. Maar ook chemische reacties kunnen lijden tot een enorme verwoesting en veel leed.

Samengevat zijn de hoofdoorzaken van explosies: elektrische, chemische of ‘mechanische’ ontsteking, maar vooral menselijk handelen. De Europese ATEX richtlijnen (wat staat voor ATmosphère EXplosive) geven een bindende wettelijke richtlijn ter bescherming en voorkoming van ongelukken en rampen.

ATEX is van toepassing op alle installaties, machines en apparatuur die in potentie explosiegevaar opleveren. Dit geldt voor alle sectoren, zoals de petrochemische industrie, de farmaceutische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en de energievoorziening. ATEX is gebaseerd op twee richtlijnen:

 • ATEX 114-richtlijn voor de producten in explosieve omgevingen.
 • ATEX 153-richtlijn voor de bescherming van werknemers tegen explosiegevaar.

Alle producten die in explosieve omgevingen worden ingezet, moeten aan de ATEX-richtlijnen voldoen. Dit houdt in dat elektrische en mechanische apparatuur, evenals andere materialen, getest en gecertificeerd moeten zijn conform deze richtlijnen.

ATEX 153 stelt eisen aan werkgevers om de risico’s te beheersen en de veiligheid van werknemers te waarborgen in explosiegevaarlijke omgevingen. Werkgevers moeten een risicoanalyse uitvoeren en maatregelen nemen om explosiegevaar te voorkomen of te verminderen. Dit kan inhouden dat men explosieveilige apparatuur moet inzetten, extra ventilatie of verlichting nodig heeft, of bijzondere veiligheidsmaatregelen moet treffen om de kans op explosies te verkleinen.

ATEX geschiedenis

ATEX (Atmosphères Explosibles) is ontstaan als een Europese richtlijn voor explosiegevaarlijke omgevingen. De richtlijn is ontwikkeld naar aanleiding van verschillende explosies in de procesindustrie die hebben plaatsgevonden in Europa, waarbij mensenlevens zijn verloren en aanzienlijke materiële schade is ontstaan.

De explosie van een ammoniumnitraatfabriek in Toulouse (Frankrijk) in 2001, waarbij 31 doden en meer dan 2.500 gewonden vielen, is een van de bekendste rampen. Na deze tragedie besloot de Europese Unie wetgeving op te stellen om de veiligheid in explosiegevaarlijke omgevingen te vergroten.

Intrinsieke veiligheid

Al vaker is de noodzaak voor intrinsieke veiligheid op de industriële werkplek aangekaart. Intrinsieke veiligheid door ‘Safety by Design’ of ‘Prevention by Design’. Als dit ergens geldt, dan is het wel voor explosieveilige apparatuur. Hieraan moet in feite veilig handelen (Safety by Conduct) worden toegevoegd. Dat hiervoor regelgeving nodig is, moge duidelijk zijn.

Reeds in 1975 heeft de Europese raad een kaderrichtlijn goedgekeurd betreffende elektrisch materieel, bestemd voor gebruik in bovengrondse explosieve omgevingen (76/11/EG).

In 1996 is de richtlijn 94/9/EG door het Europese parlement aangenomen en bekend geworden onder de naam ATEX 95. Deze directive is een geharmoniseerde richtlijn die, na een gedoogperiode, sinds 1 juli 2003 alle andere Europese en nationale regelgeving op het gebied van explosieveilige apparatuur vervangt. De ATEX 95 is een richtlijn voor ontwerp en productie van apparatuur en is in de eerste plaats van belang voor fabrikanten en leveranciers, maar uiteraard ook voor eindgebruikers.

De richtlijn 99/92/EG, beter bekend als ATEX 137, is volledig van kracht sinds juli 2006. Deze directive is gericht op het verbeteren van de veiligheid op de werkplek, op de werkomstandigheden en gezondheid van werknemers die werken in bedrijven waar explosiegevaar kan heersen. De ATEX 137 is opgenomen in de Arbowet en dus bepaald niet vrijblijvend!

ATEX toepassingen

ATEX-richtlijnen zijn van toepassing op alle industrieën waarin explosiegevaar kan voorkomen. Een aantal voorbeelden van industrieën waarin ATEX wordt toegepast zijn:

 • Petrochemische industrie – deze industrie omvat de productie en verwerking van aardolie en aardgas. Voorbeelden van activiteiten die binnen deze sector vallen zijn de productie van brandstoffen, smeermiddelen, chemicaliën, kunststoffen, enz.
 • Farmaceutische industrie – de farmaceutische industrie houdt zich bezig met de productie van geneesmiddelen en medicijnen. Voorbeelden van activiteiten binnen deze sector zijn het mengen van grondstoffen, het produceren van tabletten en capsules, enz.
 • Voedingsmiddelenindustrie – deze sector omvat de productie en verwerking van voedsel en dranken. Voorbeelden van activiteiten binnen deze sector zijn het malen van granen, het mengen van ingrediënten, het brouwen van bier en het distilleren van sterke drank.
 • Energievoorziening – deze sector omvat de productie, distributie en opslag van energie. Voorbeelden van activiteiten binnen deze sector zijn de productie van elektriciteit, olie- en gaswinning en -raffinage, enz.

In deze industrieën worden explosiegevaarlijke omgevingen vaak aangetroffen. ATEX-richtlijnen stellen eisen aan werkgevers om de risico’s van explosies te beheersen en de veiligheid van werknemers te waarborgen in deze omgevingen. Een aantal voorbeelden van specifieke toepassingen van ATEX zijn:

 • Explosieveilige verlichtingssystemen in olie- en gasinstallaties.
 • Explosieveilige motoren in de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie.
 • Explosieveilige apparatuur voor het verpompen en opslaan van brandbare stoffen in de petrochemische industrie.
 • Explosieveilige elektrische installaties voor de opwekking en distributie van elektriciteit.

Verschillende types ATEX

Er zijn twee ATEX-richtlijnen: ATEX 114, die betrekking heeft op apparatuur en beveiligingssystemen, en ATEX 153, die betrekking heeft op de bescherming van werknemers die in explosiegevaarlijke omgevingen werken. Binnen deze richtlijnen worden verschillende types van explosiebeveiliging onderscheiden:

Explosieveiligheid: Dit is een technische oplossing om te voorkomen dat vonken of hete oppervlakken ontstekingsbronnen worden in een explosiegevaarlijke omgeving. Voorbeelden van explosieveilige apparatuur zijn explosieveilige pompen, ventilatoren en verlichting.

Drukontlasting: Dit is een technische oplossing om de druk in een explosiegevaarlijke omgeving te verminderen door middel van bijvoorbeeld explosiepanelen of drukontlastende openingen. Hierdoor wordt voorkomen dat een explosie zich kan voortplanten.

Vlamdoving: Dit is een technische oplossing om te voorkomen dat vlammen zich kunnen voortplanten in een explosiegevaarlijke omgeving. Voorbeelden van vlamdovers zijn vlamdovers in leidingen en vlamdovers in ventilatoren.

Niet-elektrische ontstekingsbronnen: Dit zijn bronnen van ontsteking die geen elektrische vonken veroorzaken, zoals statische elektriciteit, vonken door wrijving en hete oppervlakken. Het vermijden van deze ontstekingsbronnen is een belangrijk aspect van explosiepreventie in de industrie.

Inertiseren: Dit is het verminderen van de zuurstofconcentratie in een explosiegevaarlijke omgeving door inert gas toe te voegen. Hierdoor wordt het explosiegevaar verminderd of zelfs geëlimineerd.

De ATEX-richtlijnen definiëren verschillende zones gebaseerd op explosiegevaar en de frequentie van explosieve stoffen. Elke zone heeft eigen eisen voor apparatuur en veiligheidsmaatregelen. Bij het kiezen van apparatuur en veiligheidsmaatregelen moet men dus de ATEX-richtlijnen en de desbetreffende zones in acht nemen.

Problematiek en uitdagingen

Of het nu gaat om een apparaat of de omstandigheden op de werkplek, in alle gevallen geldt dat de werkgever wettelijk gezien de nodige maatregelen moet nemen om de gezondheid en veiligheid van werknemers en omwonenden bij het ontstaan van een explosieve atmosfeer te waarborgen. Kortom, werkgevers moeten al het mogelijke doen om (ontsteking van) een explosieve atmosfeer te voorkomen. Zowel de ATEX 95 als de 137, zijn hier op gericht. De meest voor de hand liggende oplossing is in de eerste plaats de juiste apparatuur aan te schaffen voor die zones binnen uw bedrijf (zone 0, zone 1, zone 2 of zone 20, zone 21, zone 22) waar onverhoopt een explosief mengsel kan voorkomen. Uw leverancier van explosieveilige apparatuur, is ongetwijfeld bereid u te helpen met de juiste keuze. Let bij die keuze op zonering, temperatuurklasse, beschermingsgraad, Ex-kenmerk, omgevingstemperatuur, CE markering, EG typecertificaat, type gas of stofgroep et cetera.

Alle gegevens moet u ook terug kunnen vinden op het typeplaatje van het apparaat of de box en natuurlijk op het bij de apparatuur geleverde ATEX 95 en EG typecertificaat. Bij twijfel is een ATEX certificaat aan de hand van zijn unieke nummer vaak eenvoudig terug te vinden op internet. In de tweede plaats is bij de keuze en het beheer van apparatuur de ATEX 137 van groot belang. Een van de verplichtingen opgenomen in de ATEX 137 is dat betrokken bedrijven een ExplosieVeiligheidsDocument (EVD) moeten opstellen waarin opgenomen identificatie en beoordeling van explosierisico’s. Ook de te nemen maatregelen moeten duidelijk zijn en variëren van een lijst met brandbare stoffen tot de verplichting om deskundig personeel in te zetten c.q. het personeel op te (laten) leiden tot een deskundigheidsniveau gerelateerd aan de functie.

Principes en technieken

ATEX behoud stopt niet bij veiligheid door ‘Safety by Design’ of ‘Prevention by Design’ aangevuld met ‘Safety by Conduct’. Het gaat om de volledige naleving van de regelgeving van zowel de ATEX 95 als de ATEX 137. Dat betekent bijvoorbeeld dat u een apparaat met een ATEX certificaat niet zomaar mag wijzigen. Van belang is het opvolgen en naleven van de speciale voorwaarden die zijn vermeld op dit certificaat.

Een gat boren in een Exd junction box om een kabelwartel toe te voegen, kan al voldoende zijn om de certificering van het boxje volgens ‘95’ teniet te doen. Een Exd junction box van een laag verf voorzien, liefst na de box grondig te hebben gereinigd middels staalstralen, maakt het ding in principe waardeloos en gevaarlijk. Immers, de vlamdovende en sluitende oppervlakken zijn aangetast of afgesloten. Ook het invetten van bouten en sluitende vlakken, ter voorkoming van corrosie, komt nogal eens voor. Enerzijds begrijpelijk, maar bij gebruik van verkeerd vet, onbedoeld funest voor de ATEX functionaliteit.

ATEX certificaten

ATEX certificaten geven aanwijzingen en beperkingen. Het kan gaan over het gebruik van explosieveilige kabelwartels, maximum voltage, maximum aantal rangeerklemmen, omgevingstemperatuur en maximale temperatuur van het geheel. Een barrier, een weerstandje (of ander warmte uitstralend passief of actief element) plaatsen in een box die daarvoor niet is gecertificeerd, is vragen om moeilijkheden. Denk hier dus niet te licht over, want voordat u het beseft, overschrijdt u de regels die worden gegeven in het ATEX certificaat.

De ATEX certificaten waarbij achter het certificaatnummer een ‘X’ is vermeld, verdienen extra aandacht. Hier zijn beperkende situaties van toepassing en omschrijft het certificaat in detail middels ‘nadere aanwijzingen’ hoe te installeren, waarop te letten en hoe te gebruiken. ATEX certificaten met een ‘U’ achter het nummer betreffen enkel afzonderlijke (deel)componenten. Ze geven dus niet of nauwelijks informatie over de functionaliteit of ATEX eigenschappen als deze componenten samen een functioneel geheel vormen.

ATEX certificaten met een ‘C’ (van constructie) achter het nummer hebben betrekking op een samenbouwsel van in principe afzonderlijk gecertificeerde onderdelen, zoals een pompunit. Hierbij is de elektromotor samengebouwd met de mechanische pomp. Beide hebben afzonderlijke certificaten, maar het geheel heeft meestal een ATEX ‘C’ certificaat. Ongetwijfeld met speciale aanwijzingen en beperkingen voor gebruik.

Voor zowel elektrische of elektronische en mechanische apparatuur

Hieruit blijkt dat ATEX niet alleen geldt voor elektrische of elektronische apparatuur, maar zeker ook voor mechanische. Denk hierbij onder andere aan warmtebronnen zoals een uitlaat van een benzine of dieselmotor en de vrijkomende hete uitlaatgassen, of de opwarming door wrijving van een pompplunjer, wrijving van de stem van een regelklep, maar ook statische elektriciteit door inductie, thermische oplading zoals bij stofdeeltjes, faseverandering door condensatie of kristallisatie, vloeistofverneveling onder hoge druk en ladingoverdracht bij ventilatoren. Ook al deze mechanische apparatuur, wanneer toegepast in een Ex geclassificeerde zone, moet voorzien zijn van een ATEX certificaat en overeenstemmend identificatieplaatje op het apparaat.

De certificering van apparatuur en materialen volgens ATEX 95, is niet de enige zorg. Voor de gebruiker betreft het vooral de naleving van de relevante regels zoals hiervoor omschreven. Dit hangt nauw samen met ‘knowhow’ en competentie. Iemand laten werken in een potentieel explosieve atmosfeer zonder de juiste voorlichting, beschermingsmiddelen of opleiding, is volgens de ‘137’ niet toegestaan en in geval van calamiteiten zelfs strafbaar. In dit verband is ook de organisatie van de werkzaamheden belangrijk. Als van elkaar onafhankelijke personen of ploegen bij elkaar in de buurt aan het werk zijn, kunnen deze elkaar onverwachts in gevaar brengen. In zo’n geval geldt een coördinatieplicht. Afstemming van werkzaamheden en een sluitend werkvergunningenstelsel zal hier soelaas bieden.

Safety by Conduct

‘Safety by Conduct’, anders gezegd zorgvuldig menselijk handelen en competentie van personeel, verdient constante aandacht. Een van de verplichtingen van ATEX 137 is het opstellen en onderhouden van een document, het voornoemde EVD, waarin alle informatie over de brandbare stoffen binnen het bedrijf, de genomen maatregelen en werkwijzen schriftelijk is vastgelegd. Het EVD mag onderdeel zijn van het Risico-Inventarisatie en Evaluatieplan (RI&E).

De in 2009 uitgebrachte norm IEC Ex 05 ‘Certification of Personnel Competencies (CoPC)’ geeft internationale richtlijnen waar het gaat om vereiste competentie van personeel werkzaam in potentieel explosiegevaarlijke gebieden en personen verantwoordelijk voor de werkzaamheden, veiligheid en de controle daarop. De aan de IEC Ex 05 verbonden IEC Ex OD 504 ‘Specification for job related units of Competence Assessment’, geeft een differentiatie in opleiding voor een tiental verschillende competenties. Van een eenvoudige introductie van de ‘ATEX’ basisprincipes tot onderhoud en installatie, overhalen, inspectie, engineering et cetera.

Na een opleiding van een aantal dagen of dagdelen, afgesloten met een examen, zal een Notified Body (NoBo), die hiertoe geaccrediteerd is door de IEC, beoordelen of het kennisniveau van de aanvrager voldoende is voor het afgeven van een IEC Ex 05 ‘wallet certificate’. Dit internationaal erkende ‘Certificate of Competence’ is maximaal drie jaar geldig. Na deze periode wordt opnieuw beoordeeld of het certificaat verlengd kan worden. Al met al een goede ontwikkeling die een stuk onzekerheid over ‘veronderstelde’ bekwaamheden kan wegnemen.

Personeelswisselingen zijn vaak niet te voorkomen. Het Ex-personencertificatie en standaardisatieprogramma biedt echter een oplossing. Hierin wordt duidelijk vastgelegd welke competenties nodig zijn, gecombineerd met de relevante werkervaring.

Voordelen ATEX

De voordelen van ATEX zijn met name gericht op het minimaliseren van explosierisico’s en het waarborgen van de veiligheid van werknemers die werken in explosiegevaarlijke omgevingen. Enkele voordelen van ATEX zijn:

 • Verbeterde veiligheid: ATEX-richtlijnen zijn bedoeld om de veiligheid van werknemers te verbeteren en explosierisico’s te minimaliseren. Door het toepassen van ATEX-richtlijnen wordt de kans op ongelukken en letsel als gevolg van explosies verminderd.
 • Vermindering van schade en uitvaltijd: ATEX-richtlijnen bevorderen de installatie en het gebruik van explosieveilige apparatuur en systemen. Hierdoor wordt de kans op schade en uitvaltijd als gevolg van explosies verminderd, wat kan leiden tot kosteneffectieve oplossingen.
 • Voldoen aan wettelijke eisen: ATEX-richtlijnen zijn wettelijk verplicht voor werkgevers die werknemers inzetten in explosiegevaarlijke omgevingen. Door te voldoen aan deze richtlijnen, kunnen werkgevers voldoen aan wettelijke verplichtingen en mogelijke juridische en financiële gevolgen vermijden.
 • Bescherming van het milieu: ATEX-richtlijnen bevorderen het gebruik van apparatuur en systemen die de verspreiding van explosieve stoffen en gassen minimaliseren. Hierdoor worden niet alleen werknemers beschermd, maar ook het milieu.
 • Verbeterde bedrijfsprestaties: Door te voldoen aan ATEX-richtlijnen kunnen bedrijven hun bedrijfsprestaties verbeteren en hun concurrentiepositie versterken. Het gebruik van veilige en betrouwbare apparatuur en systemen kan bijvoorbeeld bijdragen aan een verhoogde efficiëntie en productiviteit.

Nadelen ATEX

Hoewel ATEX-richtlijnen gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid van werknemers en het minimaliseren van explosierisico’s, zijn er ook enkele nadelen verbonden aan het implementeren van ATEX in de werkomgeving.

Een van de nadelen is de kosten die gepaard gaan met het implementeren van ATEX. Het installeren van explosieveilige apparatuur en systemen is vaak duurder dan het gebruik van standaardapparatuur. Bovendien moeten werknemers mogelijk extra training krijgen om met de apparatuur en systemen te werken, wat ook extra kosten met zich meebrengt.
Een ander nadeel is dat het gebruik van explosieveilige apparatuur en systemen vaak meer onderhoud vereist dan standaardapparatuur. Dit kan leiden tot extra onderhoudskosten en mogelijk meer uitvaltijd van de apparatuur, wat kan leiden tot verlies van productie of omzet.

Het implementeren van ATEX-richtlijnen kan ook leiden tot beperkingen in de werkzaamheden. Apparatuur en systemen zijn soms ongeschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen. Hierdoor kunnen de opties voor werknemers beperkt zijn. Dit kan de efficiëntie van het werk verminderen en kan de productiviteit van het bedrijf beïnvloeden.

Daarnaast kan het implementeren van ATEX-richtlijnen leiden tot extra bureaucratie en papierwerk voor bedrijven. Werkgevers dienen zich aan de wettelijke eisen te houden en alle noodzakelijke documentatie up-to-date te houden. Dit kan leiden tot extra administratieve lasten voor het bedrijf en mogelijk extra kosten voor het inhuren van extra personeel of het uitbesteden van deze taken.

Ervaringen en merkwaardigheden

Na een goede start met de juiste apparatuur, de juiste maatregelen, voldoende competentie en knowhow, kan door ‘routine’ of verkeerd handelen wellicht een situatie ontstaan die niet meer voldoet aan de ATEX 95 of 137 richtlijnen, en dus potentieel gevaarlijk is. Hier kan het verhelderend werken wanneer u uw installatie van tijd tot tijd laat beoordelen op de juiste toepassing en vooral naleving van de ATEX ‘95’ en ‘137’ door specialisten van een daartoe geaccrediteerd certificatie bureau (NoBo).

Bij zo’n door uzelf afgeroepen activiteit heeft u wellicht in eerste instantie het gevoel dat u zich een hoop ellende op de hals heeft gehaald en opnieuw een soort examen moet afleggen. U moet tal van certificaten, documenten, tekeningen, handleidingen en procedures uit uw archief opdiepen. Dit kan voor verbazing zorgen. Bovendien kan een rondgang door de installatie, waar de NoBo vragen stelt en wijst op mogelijke gevaarlijke ‘ATEX’ situaties, een oncomfortabel gevoel geven. Wanneer u echter aan het eind van de dag uw voeten op het bureau legt en het een en ander de revue laat passeren, kan het haast niet anders zijn dan dat u inziet dat perfectie op ATEX gebied constante aandacht vereist.

Meldingsplicht ATEX

De noodzaak om explosieveiligheid voortdurend aandacht te geven, wordt maar al te vaak duidelijk. Hoewel er geen officiële meldingsplicht is (althans voor ‘kleine’ gebeurtenissen), zijn er alleen al in Nederland vele honderden incidenten in de industriële sfeer per jaar. Daarbij komen nog de explosies die plaatsvinden in en rondom het huis. Regelmatig vallen hierbij helaas ook slachtoffers.

Eerst en vooral is het belangrijk om de vorming van een explosief mengsel te vermijden. Vervolgens moet in Ex geclassificeerde zones de juiste apparatuur worden ingezet. Tenslotte moet alleen deskundig personeel werkzaamheden uitvoeren in de betreffende zone.

De moderne apparatuur voor een vaste opstelling is over het algemeen (mits deskundig geselecteerd, geïnstalleerd en onderhouden) van een dusdanige functionele kwaliteit dat daar geen grote ontwikkelingen zijn te verwachten. Uit statistieken en eigen observaties blijkt dat ondeskundig handelen van medewerkers helaas het grootste ‘explosierisico’ veroorzaakt. Mede onder druk van de ATEX 137 en de Arbowet zien we een duidelijke verandering naar beter opleiden en begeleiden. Een ontwikkeling die zeker is toe te juichen.

Trends en ontwikkelingen

Draadloze communicatietechnologie is een opkomende trend in explosiegevaarlijke omgevingen. Traditionele bedrade systemen verhogen het vonkrisico. Daarentegen biedt draadloze technologie een veiliger alternatief. Echter, bedrijven die hiervoor kiezen, moeten extra beveiligingsmaatregelen nemen om explosies te voorkomen.

Bovendien is er een trend in het ontwikkelen van ATEX-gecertificeerde robots en drones. Deze apparaten zijn ideaal voor gevaarlijke taken, zoals inspecties van pijpleidingen. Door deze apparaten te gebruiken, verlagen bedrijven het letselrisico en verhogen ze de efficiëntie.

Tenslotte neemt de focus op ATEX-training en -certificering toe. Bedrijven willen dat hun personeel de risico’s kent en weet hoe ze deze kunnen beperken. Dit bevordert de naleving van ATEX-richtlijnen en verhoogt de veiligheid voor werknemers.

In de toekomst zullen waarschijnlijk meer trends opkomen die van invloed zijn op de ATEX-industrieën en de implementatie van ATEX-richtlijnen. Bedrijven moeten op de hoogte blijven van deze trends om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de meest recente normen en hun werknemers kunnen beschermen tegen explosierisico’s.

Verenigingen die zich bezig houden met ATEX

Verschillende verenigingen richten zich op de ATEX-richtlijnen. Ze zetten zich in voor veiligheid en kennisdeling. Hieronder een overzicht van enkele van deze verenigingen:

VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie)

De VNCI is de brancheorganisatie van de chemische industrie in Nederland en richt zich op het bevorderen van de veiligheid, duurzaamheid en innovatie in deze sector. Ze bieden ondersteuning en advies bij de implementatie van ATEX-richtlijnen en bieden trainingen en workshops aan.

BeSaCC (Belgian Safety Criteria for Contractors)

BeSaCC is een Belgische vereniging die zich richt op het waarborgen van de veiligheid bij werkzaamheden in explosiegevaarlijke omgevingen. Ze bieden certificeringen aan voor bedrijven die werkzaam zijn in deze sector en bieden ondersteuning en advies bij het implementeren van de ATEX-richtlijnen.

DENEFF (Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz)

DENEFF is een Duitse vereniging die zich richt op energie-efficiëntie en duurzaamheid in de industrie. Ze bieden ondersteuning en advies bij het implementeren van ATEX-richtlijnen en bieden trainingen en workshops aan.

NEN (Nederlands Normalisatie-instituut)

NEN is een Nederlandse organisatie die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en beheren van normen en richtlijnen voor verschillende sectoren, waaronder de industrie. Ze bieden richtlijnen aan voor het implementeren van ATEX en bieden trainingen en workshops aan.

Het is belangrijk om te benadrukken dat er nog veel meer verenigingen en organisaties zijn die zich bezighouden met ATEX-richtlijnen en explosieveiligheid in de industrie. Het is aan te raden om als bedrijf dat werkzaam is in deze sector goed op de hoogte te zijn van de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning en advies.

Vakbeurzen en congressen

Er zijn diverse vakbeurzen en congressen die zich richten op explosiebeveiliging en de Atex-richtlijnen in Nederland, België en Duitsland. Enkele voorbeelden:

Nederland:
Maintenance Next: dit is een tweejaarlijkse beurs die zich richt op onderhoud en asset management. Hierbij is ook aandacht voor Atex-richtlijnen en explosiebeveiliging.
Worksafe: op deze beurs komen diverse onderwerpen aan bod op het gebied van veiligheid op de werkvloer, waaronder Atex en explosiebeveiliging.

België:
Solids Antwerpen: deze vakbeurs richt zich op de verwerking, opslag en transport van vaste stoffen.
Maintenance Luik: deze beurs heeft als thema maintenance en asset management. Hierbij komt ook de explosiebeveiliging aan bod.

Duitsland:
Powtech: deze internationale vakbeurs richt zich op de verwerking en handling van poeders, granulaten en bulkgoederen. Ook Atex-richtlijnen en explosiebeveiliging zijn hierbij belangrijke thema’s.
Maintenance Dortmund: deze beurs richt zich op maintenance en asset management. Hierbij is ook aandacht voor Atex en explosiebeveiliging.

Naast deze vakbeurzen zijn er ook diverse congressen en seminars die zich specifiek richten op Atex en explosiebeveiliging, zoals het ATEX & Process Safety event in Nederland en de Atex Konferenz in Duitsland. Hier komen experts op het gebied van explosiebeveiliging bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

FAQ ATEX

Wat betekent ATEX?

ATEX is een richtlijn van de Europese Unie die de veiligheidseisen vaststelt voor apparaten en beveiligingssystemen die bestemd zijn voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving. De term ATEX is een acroniem afgeleid van de Franse woorden “Atmosphères Explosibles”, wat “explosieve atmosferen” betekent.

Wat is de ATEX-richtlijn?

De ATEX-richtlijn biedt een kader voor het ontwerp, de fabricage en het gebruik van apparaten en beveiligingssystemen die veilig zijn voor gebruik in gevaarlijke omgevingen waar explosiegevaar bestaat door de aanwezigheid van brandbare gassen, dampen, vloeistoffen of brandbaar stof. De richtlijn bevat de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voor apparaten en beveiligingssystemen en stelt procedures vast voor het beoordelen en controleren van de overeenstemming met deze eisen.

Wat is intrinsieke veiligheid?

Intrinsieke veiligheid is een concept in industriële veiligheid dat verwijst naar het ontwerp en het gebruik van apparatuur, apparaten en systemen op een manier die het risico van ontsteking en explosie in potentieel gevaarlijke omgevingen tot een minimum beperkt.

Wat zijn de trends in ATEX?

1. Meer aandacht voor veiligheid en risicobeoordeling.
2. Integratie van het IoT en digitale technologieën.
3. Vooruitgang op het gebied van materialen en productie.
$. Groei van de wereldwijde ATEX-markt.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.